Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN AXITO BVBA:

 

1) Geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige  betaling van  onze factuur.

 

2) Onze  facturen zijn contant betaalbaar te  Maasmechelen. Elke andere door ons aanvaarde  betalingswijze kan nooit wijzigen of afschaffing van onze algemene verkoopsvoorwaarden veroorzaken.

 

3) Bij wanbetaling zal elke vervallen en onbetaalde factuur van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning,  verhoogd worden met  een verwijlintrest van 18 % per jaar. Bovendien zal AXITO bvba niet verplicht zijn verdere leveringen en diensten uit te voeren volgens welke overeenkomst ook, alvorens de vervallen sommen vereffend zijn.  De kosten van de aanbieding van een wisselbrief of kwijtschrift zijn ten  laste van de koper.  Het bedrag van de onbetaald gebleven facturen zal bij wijze van schadevergoeding van rechtswege verhoogd worden met 10%  en met een minimum van 75,00 EUR vanaf de dag volgend op de vervaldag dezer facturen,  dit zonder voorafgaandelijke inmorastelling en onverminderd  in hoofdsom, de nalatigheidsintresten,  alle innings-, aanmanings- en vervolgingskosten.  Bij wanbetaling heeft AXITO bvba het recht om de geleverde  goederen in  beslag te nemen,  en dit zonder dat de betreffende verkoop ongedaan wordt gemaakt.

 

4) Wat AXITO-software betreft : Het  juiste gebruik en  de daaraan  verbonden goede resultaten zijn door AXITO bvba niet controleerbaar. AXITO bvba zal dan ook in geen geval verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade.  De betreffende AXITO-software (waarvan AXITO bvba eigenaar is, en waarvan AXITO bvba alle auteursrechten en nevenrechten bezit), wordt in executable-vorm (uitvoerbare machine-instructies) ter beschikking gesteld van de klant.  Deze laatste  verwerft een licentie, dewelke hem het recht verschaft om met de geleverde AXITO-software te werken. Het dupliceren (kopieren enz.)  van  AXITO-software,  is in geen enkel geval toegestaan. Wordt de klant toch schuldig bevonden aan deze praktijken (met of zonder medeweten), dan zal hij aan AXITO bvba een schadevergoeding betalen die overeenstemt met de hoogste van volgende bedragen : ofwel de op het moment van de inbreuk geldende catalogusprijzen van betreffende software, ofwel de oorspronkelijk door AXITO bvba aangerekende prijs verhoogd met 20% per jaar, omgerekend per maand, tot op de datum van de inbreuk. Tevens heeft AXITO bvba dan het recht om de betreffende klant definitief uit haar klantenbestand te schrappen.

 

5) Wat AXITO-abonnementen betreft : Voorbeelden van abonnementen (contracten) zijn "AXITO-Software-upgradecontracten", "AXITO in de Cloud", "AXITO-PC-Sync", "AXITO-Online-back-up (bv. Mozy)", "AXITO-Online-PC-Security (bv. Trend Micro)", diverse SLA's enz.   Standaard worden deze abonnementen voor minimaal 1 jaar opgesteld (langer kan ook), en dit met als begindatum de datum van ondertekening van het contract. Na afloop van het initieel contract wordt dit automatisch jaarlijks verlengd, mits opzeg via aangetekend schrijven minstens 3 maanden voor einddatum van het contract. Indien er geen tijdige opzeg is gebeurd, wordt de einddatum dus automatisch met 1 jaar opgehoogd.

 

6) In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd.

 

7) De klant wordt verondersteld kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden.